Brak szacunku władzy dla sądów skutkuje brakiem szacunku społeczeństwa dla praw stanowionych przez władzę

Stanowisko Zarządu Głównego KOD w Polsce wobec ostatnich ataków rządu RP i partii rządzącej w Sejmie na sądownictwo w kraju.

logo_zastrzeżony (1)

(tekst ze strony internetowej KOD www.ruchkod.pl pod datą 13 lutego 2017)

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji, po zapoznaniu się z opiniami Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i opiniami polskich specjalistów prawa publicznego, wyraża stanowczy sprzeciw i potępia działania Rządu, których celem jest unicestwienie ostatniej ostoi praworządności w Polsce – niezależnego i bezstronnego sądownictwa.

Wartości takie jak praworządność, demokracja i równość, nie stanowią celów samych w sobie. Umożliwiają one budowanie więzi społecznych, w których żyją nasze dzieci, rodziny, rodzice i my sami. Pozbywszy się Trybunału Konstytucyjnego, atak wymierzony w sądy powszechne, administracyjne i Krajową Radzę Sądownictwa trzeba uznać za atak na praworządność, demokrację i równość – gwarancje wolności – które są wyznacznikiem naszej cywilizacji.

Komitet Obrony Demokracji powstał po to, aby wspólnymi siłami przeciwstawić się tego rodzaju zapędom rządu, który jednoznacznie nadużył i sprzeniewierzył się mandatowi demokratycznemu, uzyskanemu w wyborach.

Zarząd Główny Komitetu Obrony Demokracji dziękuje działaczom KOD-u, którzy dotychczas, oddolnie, zorganizowali szereg wspaniałych inicjatyw w obronie ustroju państwa opartego na podziale władzy – najważniejszej sprawie! Jesteśmy gotowi służyć wsparciem w kolejnych wydarzeniach.

Tymczasem prosimy o dołączanie do wydarzenia ”Nie pozwólmy na zmianę ustroju państwa! ”, które jest obywatelską inicjatywą, ale jest popierane przez KOD https://www.facebook.com/events/144657956042267/
Będziemy na nim promować wszystkie KODowe oraz niekodowe akcje dotyczące sądownictwa.

Zarząd Główny KOD-u wzywa jednocześnie wszystkie organizacje pozarządowe i obywatelskie do wspólnej walki o zachowanie ostatniej bariery chroniącej demokratyczne państwo prawne.

Pragniemy również podkreślić, iż z chwilą zniesienia rządów prawa, z chwilą, w której sędziowie sądów powszechnych stracą gwarancje niezawisłości poprzez upolitycznienie ich struktur, nikt nie będzie mógł wymagać od Polek i Polaków, aby bezkrytycznie przestrzegali prawa, uchwalanego w Parlamencie poza całkowitą kontrolą. Gdy rządy prawa zawieszone są w próżni, to samo dzieje się z obowiązkami i – co najważniejsze – prawami obywatelskimi, Konstytucją zagwarantowanymi. W nadchodzących tygodniach damy temu wyraz. Wspólnie!

Zarząd Główny KOD-u


			

Warto by każdy Polak to przeczytał

W ostatnich dniach duża większość ogólno-polskich organizacji związanych z prawami człowieka i obywatela, przy udziale podobnych organizacji z innych krajów europejskich, wystosowały Apel do Komisji Europejskiej o zapoczątkowanie tzw. Artykułu 7 Konwencji w stosunku do Polski. W poprzednich miesiącach Komisja Europejska kilkakrotnie zwracała uwage Polsce o konieczności przestrzegania przez Polskę podstawowych pilarów państw członkowskich Europy. Zwłaszcza tego dotyczącego wyraźnego trójpodziału władzy  (ustawodawcza, wykonawcza i sądowa) i związanej z tym gwarancji pełnej niezawisłości sądów. Gdyby Komisja rozpoczęła procedury Artykułu 7, byłby to pierwszy w historii Unii Europejskiej przypadek konieczności zastosowania tego artykułu.

Poniżej przytaczam link do ostatniego oficjalnego Listu Komisji Europejskiej do rządu polskiego z 21 grudnia 2016 roku. Od tamtego czasu nastąpiło pogorszenie a nie polepszenie sytuacji w tej materii w Polsce.

List Komisji Europejskiej do Rządu RP

 

Poniżej tekst i autorzy Apelu o wdrożenie procedury Artykułu 7 wobec Polski:

Apel do Komisji Europejskiej o uruchomienie art. 7 TUE względem Polski

Międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka apelują do Komisji Europejskiej o podjęcie zdecydowanych kroków w związku z naruszeniem przez Polskę zasady praworządności. Do apelu dołączyły się też polskie organizacje, w tym HFPC.

Amnesty International, Human Rights Watch, Open Society European Policy Institute, FIDH i Reporters without Borders wraz z ponad 20 organizacjami pozarządowymi z Polski zaapelowały do Komisji Europejskiej o przejście do trzeciego etapu procedury kontroli praworządności, czyli uruchomienie mechanizmów przewidzianych w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.

W świetle art. 7 Rada UE, na wniosek np. Komisji Europejskiej,  może stwierdzić większością czterech piątych głosów państw członkowskich istnienie ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie jednej z fundamentalnych wartości UE, w tym zasady praworządności. Art. 7 przewiduje również, że następnie na wniosek Komisji Europejskiej Rada Europejska jednomyślnie może stwierdzić istnienie „poważnego i stałego” naruszenia przez państwo członkowskie podstawowych wartości UE. Dopiero po tym kroku państwa członkowskie większością kwalifikowaną mogą zdecydować o zawieszeniu danego kraju w prawach członkowskich wynikających z traktatów regulujących funkcjonowanie UE.

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska przyjęła drugie, uzupełniające zalecenia w ramach procedury kontroli praworządności względem Polski. Zdaniem Komisji Europejskiej w Polsce ciągle istnieje systemowe zagrożenie praworządności, które należy pilnie wyeliminować (więcej informacji o tej sprawie dostępnych jest tutaj).

Polska do końca lutego powinna przedstawić informacje o tym, jakie kroki poczyniła w kierunku wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej. Póki co żadne z tych zaleceń nie zostało zrealizowane. Rekomendacje dotyczyły m.in. zaprzysiężenia trzech sędziów TK wybranych zgodnie z prawem w październiku 2015 r. czy zapewnienia, by nie doszło do mianowania nowego prezesa TK, zanim ustawy o TK z grudnia 2016 r. nie zostaną osądzone przez Trybunał.

Zdaniem sygnatariuszy listu „zawnioskowanie przez Komisję Europejską o uruchomienie procedury z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej jest jedynym sposobem, by Polska odpowiedziała za naruszenie zobowiązań wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej […]. Będzie to również wyraźnym sygnałem dla innych krajów członkowskich, że nie można podważać fundamentalnych wartości Unii Europejskiej bez stanowczej reakcji ze strony Unii”.

Organizacje, które podpisały list, wskazują również, że wystąpienie z wnioskiem o uruchomienie art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej będzie „wyraźnym sygnałem dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, że Komisja Europejska stoi po jego stronie w walce o demokratyczne społeczeństwo, w którym zasada praworządności, prawa człowieka oraz inne wartości gwarantowane w artykule 2 Traktatu o Unii Europejskiej są chronione”.

(tekst ze strony Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka)